MLADEN MOJIĆEVIĆ 1932. – 1989.

Među najznačajnijim istraživačima Instituta za geološka istraživanja u Sarajevu bio je Mladen Mojićević – Mlađo. Rodio se krajem januara 1932. godine u okolini Čačka. Osnovnu školu i nižu gimnaziju učio je u Belotiću i Šapcu, a višu gimnaziju u Šapcu i Beogradu. Početkom 1962. godine završio je geologiju na Prirodno – matematičkom fakultetu. Bio je odslužio vojni rok, pa je iste godine došao na rad u Geološki zavod – Sarajevo. Mlađin otac je bio pravnik, ali je umro već 1967. godine od posljedica srčanog udara. Majka mu je bila domaćica, koja je cijelog života brinula o svom jedincu – Mladenu.

 Mlađo je došao u Geološki zavod Sarajevo u vrijeme kada je Savezno izvršno vijeće bilo donijelo odluku o izradi Osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000, po metodologiji jedinstvenoj za cijelu zemlju. Nakon kraće saradnje na izradi Lista Sarajevo, u okviru Zavoda za inženjersku i hidrogeologiju Građevinskog fakulteta – Sarajevo, Mlađo je prešao u Geološki zavod – Sarajevo, gdje se uključio u ekipu za izradu geološke karte. Na tim poslovima i zadacima Mlađo je radio do kraja života, iako je 1986. godine prešao u Institut za geotehniku RO «Geoinženjering», na dužnost tehničkog direktora, a 1986. godine u ENERGOINVEST, RO ENERGONAFTA u kojoj je koordinirao već razvijena naftno-geološka istraživanja.

 Tokom 25 godina, od 1962. do 1987. godine, Mlađo je sam ili sa saradnicima uradio sljedeće listove i tumače Osnovne geološke karte R 1:100.000: Sarajevo, Nevesinje, Mostar, Kalinovik, Vlasenica, Tuzla, Banja Luka, Ključ i Bosanska Krupa. To znači da je učestvovao na geološkom kartiranju oko 30% teritorije Bosne i Hercegovine. Međutim, on je bio saradnik na kabinetskim i/ili terenskim poslovima na još desetak listova, što ga svrstava u najznačajnije i najzaslužnije istraživače na izradi i dovršenju Osnovne geološke karte na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 U tom razdoblju on je sarađivao ili bio vodeći istraživač i na drugim poslovima, u čemu se ističe izrada geološkog profila od Cavtata do Fruške gore, studija mezozojskih fliševa BiH, više projekata i podloga za naftno-geološka istraživanja u BiH, studija facija BiH, itd.

 Mlađo je magistrirao u Zagrebu 1967. godine na Prirodoslovno-matematičkom  fakultetu, a doktorirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 1974. godine. Za docenta – predmet Geološko kartiranje na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli izabran je 1975., za vanrednog profesora 1978., a u zvanje redovnog profesora Univerziteta 1982. godine. Mlađo je sarađivao u Akademiji nauka BiH u grupi za geološku kartu, bio je član Znanstvenog savjeta za naftu Jugoslovenske akademije znanosti – Zagreb, član Komisije za geološku kartu Saveznog geološkog Zavoda i član Srpskog geološkog društva.

 Čitav radni vijek je Mladen M. Proveo na izradi geološke karte Bosne i Hercegovine. Najviši domet tog rada je bila Geološka karta Bosne i Hercegovine 1:200.000, sa grupom koautora: S. Čičić, Č. Jovanović, S. Tokić i P. Dimitrov, koja je dovršena početkom 1988. godine. Pošto je Mlađo umro 1989. godine, Tumač za ovu kartu je napisao S. Čičić (1991), koji je , zajedno sa kartom, predat Rafineriji nafte Bosanski Brod. Bili smo započeli i pripreme za štampanje ove karte i tumača, ali je došla agresija na BiH i odbrambeni rat, u kojem je originalu Geološke karte i Tumaču izgubljen svaki trag.

 Mlađo je prvi rad objavio 1969. godine, sa Ksenijom Vl. Zadnji rad, u kome je imao zapaženu ulogu, Geološka karta 1:100.000, List Tuzla i Tumač, izašli su 1991. godine, dvije godine poslije njegove smrti. U tom razdoblju, od 1969. do 1991. godine, Mlađu je objavio slijedeće radove:

 1.  (1969.):  Razvoj klastičnih sedimenata mezozoika u jednom dijelu Dinarida, od Gacka do

                    Banja Luke. Geološki glasnik, knj. 13, str. 169-179., Sarajevo. (sa K. Vlahinić)

2.  (1973.):  Dubinski geološki profil kroz Dinaride, od Cavtata do Fruške Gore.

                   Geološki glasnik, knj. 17, str. 61-106., Sarajevo. (sa grupom saradnika)

3.  (1973.):  Osnovna geološka karta, List Nevesinje 1:100.000 i Tumač za list Nevesinje.

                    Savezni geološki zavod Beograd (sa M. Lauševićem)

4.  (1973.):  Osnovna geološka karta, List Mostar 1:100.000 i Tumač za list Mostar

                    Savezni geološki zavod. Beograd (sa M. Lauševićem)

5.  (1975.):  Mezozojska evolucija središnjih dijelova dodirnog područja Unutrašnjih i 

                    Spoljašnjih Dinarida u svjetlu tektonike ploča. II godišnji znanstveni skup

                    Savjeta za naftu, JAZU, str. 118-125., Zagreb. (sa J. Pamićem)

6.  (1973.): (1976.);  Osnovna geološka karta, List Banja Luka 1:100.000 i Tumač za list

                   Banja Luka (sa S. Vilovskim i B. Tomićem).

                   Savezni geološki zavod. Beograd.

7.  (1976.):  Seizmička regionalizacija i seizmo-tektonske karakteristike Banja Luke.

                    Geološki glasnik Sarajevo (sa B. Sikošekom)

8.  (1977.):  Stratigrafsko-paleogeografske i tektonske karakteristike predsenonskih naslaga

                    sjeverne Bosne i mogućnost akumulacije ugljovodonika.

                    3. godišnji naučni skup Znanstvenog savjeta za naftu. Novi Sad.

9.  (1978.):  Geološki sastav i tektonski odnosi terena između Sarajeva i Nevesinja;

                    Doktorska disertacija. Geološki glasnik, Posebna izdanja, str. 3-138. Sarajevo.

10. (1978.):  Osnovna geološka karta, List Sarajevo 1:100.000 i Tumač za list Sarajevo

                     (sa R. Jovanovićem i dr.) Savezni geološki zavod Beograd.

11. (1978.)  Osnovna geološka karta, List Vlasenica 1:100.000 i Tumač za list Vlasenica

                    (sa V. Strainom i dr.) Savezni geološki zavod Beograd.

12. (1979.):  Osnovna geološka karta, List Bosanska Krupa 1:100.000 i Tumač za list

                      Bosanska Krupa (sa grupom koautora) Savezni geološki zavod Beograd.

13. (1981.):  Tektonski sklop Trebovca i zapadne Majevice

                     (sa S. Čičićem i M. Milašinovićem). Geološki anali Balkanskog poluostrva,

                     knj. XLV, str. 97-115. Beograd.

14. (1981.):  Geološko-tektonske i ekonomske karakteristike gabroidnog masiva Jablanice.

                     Geološki glasnik, knj. 26, str. –  (sa S. Čičićem i Lj. Rokićem). Sarajevo.

15. (1982.):  Osnovna geološka karta, List Kalinovik 1:100.000 i Tumač za list Kalinovik

                     (sa B. Tomićem). Savezni geološki zavod. Beograd.

16. (1983.):  Geološka građa i seizmotektonske karakteristike terena između Bihaća,

                      Banja Luke i Prijedora.

                      Geološki glasnik, knj. 28, str. 255-297. Sarajevo. (sa S. Čičićem i B. Sikošekom)

17. (1984.):  Geologija Bosne i Hercegovine, knj. II Mezozojske periode.

                     «Geoinženjering». Sarajevo. (sa S. Čičićem i J. Papešom).

18. (1985.):  Geološko-ekonomske odlike i potencijalnost jezerskih naslaga Mostarskog

                      ugljenog basena i njegove šire okoline (koautor sa S. Čičićem).

                      Geološki anali Balkanskog poluostrva, knj. XLIX,  str. 161-185. Beograd.

19. (1986.):  Naftnogeološka istraživanja u Bosni i Hercegovini od 1986 – 2000. godine

                    (sa S. Čičićem i R. Pjanićem). Projekcija dugoročnog razvoja geoloških

                     istraživanja u Bosni i Hercegovini, str. 171-186. Sarajevo.

20. (1987.):  Geološko-tektonske karakteristike sjeverne Bosne. Geološki glasnik, 31-32,

                     str. 5-37. Sarajevo. (sa Č. Jovanovićem, S. Čičićem i S. Tomićem)

21. (1987.):  O radu na djelu GEOLOGIJA Bosne i Hercegovine. Geološki glasnik, knj. 31-32

                      str. 228-242. (koautor sa S. Čičićem i J. Papešom). Sarajevo.

22. (1991.):  Osnovna geološka karta, List Tuzla 1:100.000 i Tumač za list Tuzla

                     (koautor sa S. Čičićem Č. Jovanovićem i S. Tokićem). Savezni geološki zavod.

                     Beograd.

 Moguće je da ima još nekoliko radova u formi referata, ali nisam bio u mogućnosti da to provjerim. Takođe je dosta neobjavljenog materijala ostalo u Fondu Geološkog zavoda Sarajevo i Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. U vezi s ovim može se zaključiti da Mladen M. spada među geologe BiH sa bogatim naučnim opusom, posebno iz problematike geološkog kartiranja.

 Mlađo je bio aktivan i društveno angažovan geolog. Od 1969. godine do smrti bio je predsjednik Saveza geologa Bosne i Hercegovine ili član njegovog predsjedništva. Istakao se na pripremi i organizovanju IX Kongresa geologa SFR Jugoslavije u Sarajevu; Geološke ekskurzije kroz Dinaride i Alpe (1976); učestvovao je u naučnoj ekskurziji na Kavkaz; na susretima geologa Poljske i Jugoslavije u Krakovu i Prijedoru (Kozari) itd. Bio je član Redakcije geološkog glasnika od 1978. godine, član Naučnog vijeća Instituta za geološka istraživanja i Republičke komisije za geološku kartu.

 Mlađo je obolio rano, u svojoj 54. godini. Bio je strastveni pušač, pa je rak sa donje usne prešao na limfne žlijezde i metastazirao na pluća. Nije bilo pomoći. Prilikom našeg zadnjeg susreta, oktobra 1988. u Belotiću, rekao mi je: «Safete, ja sam mislio da me ništa ne može srušiti! A, evo». Umro je krajem januara 1989. godine. Ostavio je veliku prazninu iza sebe. Mislim da je bio veliki humanist i da se nipošto ne bi solidarisao sa ljudima koji su napali Bosnu i Hercegovinu, kako su to učinili mnogi Srbijanski stručnjaci sa cijelom radnom karijerom u ovoj Republici. Ipak, ostalo je njegovo djelo, koje će biti pravi supstratza generaciju geologa koja će započeti rad na sljedećoj fazi geološke karte Bosne i Hercegovine i na naftnogeološkim istraživanjima potencijalnih terena.

Slava ti i hvala Mlađo!                                                                                                 
Dr Safet Čičić, prof. emeritus  
0 0