MUSTAFA MULALIĆ 1995. – 2009.

Rođen je 01.12.1958 godine u Bajramovićima, općina Srebrenica, na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli diplomirao 13.12. 1983. godine na Odsjeku za primijenjenu geologiju na temu: «Geološki sastav i tektonika Sarajevsko-zeničkog (Srednjebosanskog) ugljenog basena sa naročitim osvrtom na geološko-ekonomske odlike ležišta Zenica-Bila» 

U RO Rudnik mrkog uglja «Zenica» u Zenici zasniva radni odnos 13. 01. 1984. god. gdje radi kao pripravnik sve do 11. 07. 1984. god.  

Do 22. 06. 1986. godine radi kao mlađi pogonski inženjer, a do 31. 08. 1986. godine kao stariji pogonski inženjer. 23. 06. 1986. godine polaže stručni ispit iz geologije na temu «Program osnovnih geoloških istraživanja područja između Stare jame i bivše jame Podbrežje RMU Zenica». Nakon polaganja stručnog ispita učestvuje na izradi svih Programa, Projekata, Elaborata i Studija na Pogonu «Stara jama» RMU Zenica.

 

Od 01. 01. 1987. godine pa do 04. 08. 1993. godine radi kao Geolog Projektant za istraživanje ležišta , Inženjer za geologiju i projektovanje, Inženjer za geologiju i Rukovodilac službe za geologiju i bušenje.  

U periodu od 04. 08. 1993. do 21. 10. 1994. godine radi na mjestu Pomoćnika generalnog direktora RMU Zenica.

Od 21. 10 1994. godine pa do prerane smrti 20.10.2009. godine  radio kao glavni geolog RMU Zenica i Pogona «Stara jama». 

Od 1996. godine pored poslova koje obavljao za RMU «Zenica» radio je i na poslovima inženjerske geologije, naročito istraživanju i sanaciji klizišta u općini Zenica, Zeničko – Dobojskom kantonu i Federaciji BiH. Za doprinos na istraživanju i sanaciji klizišta i naučno-istraživački rad u izučavanju  - «Inženjerskogeološka klasifikacija i kategorizacija terena prema stepenu hazarda i rizika klizanja područja zatvorenih podzemnih ugljenokopa u općini Zenica» dobio je javno priznanje «Nagradu grada Zenice».  

29.12.2006 odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Savremeni geodinamički procesi i pojave u kopleksnoj litološkoj seriji zeničkog basena“.
 

Objavljeni radovi do 2006. 

1.  HADŽIĆ,  J.,  MULALIĆ,  M,  2004:  Istraživanje krečnjaka ležišta  «Ribnica-Šuplja stijena- Subotinje» kod Kaknja i mogućnost primjene u cementnoj industriji, I savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik strana 31 – 33, Muška voda, Kladanj.  


2. HAMZABEGOVIĆ,  A., STEVIĆ,  M., MULALIĆ,  M.  2004:  Zaboravljena ležišta tufa u Livnu i Tomislavgradu, I savjetovanje geologa BiH, sa međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik, Muška voda – Kladanj  


3. MULALIĆ,  M.,  DŽUZDANOVIĆ,  Z.  2004:  Istraživanje mermera i mermiziranih   krečnjaka ležišta «Dolovi – Begova Brezovača» u općini Novi Travnik i mogućnost njihove primjene, V međunarodni naučno-stručni skup, Nemetalni anorganski materijali - proizvodnja – prerada – primjena, Zbornik radova, str. 89 – 95, Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica


4.  MULALIĆ, M., MANDŽIĆ,  E.  2004:  Hazard i rizik klizanja terena iznad starih ugljenokopa, I savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, str, 76 – 78, Muška voda – Kladanj


5.  MULALIĆ,  M.  2004:  Hazard i rizik klizanja iznad starog ugljenokopa «Rača», I savjetovanje geologa BiH sa međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova, str. 74 – 75, Muška voda – Kladanj


6.  MULALIĆ,  M.,  SIJERČIĆ,  I.,  MANDŽIĆ,  E.  2004:  Baza podataka za klizišta sa hazardom i rizikom, Zbornik radova RGGF, JU Univerzitet u Tuzli.  


7.  MULALIĆ,  M.,  MANDŽIĆ,  E.  2004:  Inženjerskogeološki uslovi nastanka klizišta sa brzim premještanjem masa, Zbornik radova RGGF, JU Univerzitet u Tuzli

 
Podaci preuzeti iz Sekretarijata RGGF-a u Tuzli.  
0 0