RAZNOUredba sa zakonskom snagom o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi SL RBiH 8/93
Pravilnik o sadržaju programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja SL RBiH 16/93Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke SL RBiH 16/93
0 0