VID RAIĆ 1928. – 1994.

Rođen je 15. juna 1928. godine u Hutovu, opština Čapljina, od majke Anđe i oca Nikole. Gimnaziju je završio u Travniku 1948. godine, a studije geologije na Prirodoslovno-

-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon odsluženja vojnog roka, 1956. godine, zaposlio se u Zavodu za geološka istraživanja u Sarajevu, u kojem je proveo cijeli radi vijek. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu otišao je u Travnik, koji mu je bio zavičajno mjesto, gdje je i umro, 16. marta 1994. godine, u 66. godini.

 Vid Raić pripada generaciji geologa koja je svoju karijeru posvetila izradi geološke karte Bosne i Hercegovine. Skoro 20 godina je Vid, sa T. Ahacom, J. Papešom i još nekoliko kolega, proveo na izradi geološke karte terena u području Metkovića, Stona i Imotskog. Pored toga, radio je i na izradi geološke karte nekih ugljenih basena (Livno, Bila, Breza), kao i na brojnim drugim zadacima po potrebama Zavoda.

 Vid je rano počeo da piše i da se bavi naučno-istraživačkim radom. Stepen magistra geoloških nauka stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, 1967. godine. Od značajnih radova, gdje je Vid bio autor ili koautor, ističem sljedeće:

 1. (1958.):  Stratigrafija i tektonika južne Hercegovine.

                   Geološki glasnik, br. 6, Sarajevo. (sa T. Sliškovićem, J. Papešom i P. Luburićem)

2. (1966.):  Razvoj i paleontologija paleogena u vanjskom pojasu Dinarida Bosne i

                   Hercegovine. Ljubljana, (sa T. Sliškovićem).

3. (1967.):  Stratigrafsko-tektonski odnosi područja Posušja, Rakitna i Svinjače.

                   Magistarski rad, PMF, Zagreb.

4. (1977.):  Osnovna geološka karta SFRJ, list Metković 1:100.000. (sa grupom autora).

5. (1977.):  Tumač za OGK, list Metković. (sa J. Papešom).

6. (1977.):  Osnovna geološka karta SFRJ, list Imotski 1:100.000 (sa A. Ahac i J. Papešom).

7. (1978.):  Tumač za OGK, list Imotski (sa J. Papešom).

8. (1979.):  Osnovna geološka karta SFRJ, list Ston 1:100.000. (sa J. Papešom).

9. (1979.):  Tumač za OGK, list Ston. (sa J. Papešom).

Navedeni radovi predstavljaju krupan doprinos boljem poznavanju geološke građe i tektonike Hercegovine. U tome domenu je pokojni Vid Raić povukao duboku brazdu, po čemu će ga pamtiti još živi savremenici, a mnogo više budući istraživači ovih terena.                                                                                              

Dr  Safet  Čičić,  prof.  emeritus

 
0 0