Biblioteka
Literatura koja je na raspolaganju u «Cerberus» d.o.o. Tuzla, a može se dobiti bez naknade na korišćenje  za potrebe izrade diplomskih i magistarskih radova! Osoba za kontakt Enes Šerifović mail: geologijabih@yahoo.com

1997. EUROKOD 7: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN GEOTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Babajić E. 2003. VERTIKALNO ZONIRANJE PO STEPENU RASPADNUTOSTI STIJENA TUZLANSKE REGIJE, Tuzla
Barić Lj. i Trubelja F.,1984, MINERALI BiH NESILIKATI, Svjetlost, Sarajevo
Brezinšćak M. 1961, MJERE I SISTEMI JEDINICA, Tehnička knjiga, Zagreb
Brzaković P. 2000. PRIRUČNIK ZA PROIZVODNJU I PRIMENU GRAĐEVINSKIH MATERIJALA NEMETALIČNOG POREKLA, Beograd
Bulletin AAPG 85/3
Bulletin AAPG 86/1
Bulletin AAPG 86/10
Bulletin AAPG 86/11
Bulletin AAPG 86/3
Bulletin AAPG 86/4
Bulletin AAPG 86/5
Bulletin AAPG 86/6
Bulletin AAPG 86/7
Bulletin AAPG 86/8
Bulletin AAPG 86/9
Čekić LJ. i Mešković A. 2005, KORIŠTENJE PODZEMNIH VODA ZA VODOSNABDJEVANJE, Denfas, Tuzla
Čičić S. 1975. POVODOM  IZDAVANJA JUBILARNOG 20. BROJA GEOLOŠKOG GLASNIKA, Geološki glasnika, Sarajevo
Čičić S. 1978. VODIČ ESKURZIJA. Univerzal, Sarajevo
Čičić S. 1979, STANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U BiH SA PROJEKCIJOM MOGUČNOSTI RAZVOJA U PERIODU 19776-1985 GOD., ANUBiH, Sarajevo
Čičić S. 1983. PRIKAZ SADRŽAJA RADA NEDAVNO ODRŽANOG 27. SVJETSKOG GEOLOŠKOG KONGRESA, Geološki glasnik, Sarajevo
Čičić S. 1986. PROJEKCIJA DUGOROČNOG RAZVOJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U BiH OD 1986 DO 2000 GODINE, ŠRO «RADE BITANGA», Mostar
Čičić S. 1987. GEOLOŠKO EKONOMSKE ODLIKE LEŽIŠTA EOCENSKOG I OLIGOCENSKOG KAMENOG UGLJA PLANINE MAJEVICE, Geološki glasnik, Sarajevo
Čičić S. 1987. LEŽIŠTA GIPSA I ANHIDRITA U JUGOSLAVIJI, Geološki glasnik, Sarajevo
Čičić S. i Topalović J. 1987. GEOLOŠKO-RUDARSKE KARAKTERISTIKE JAMSKE EKSPLOATACIJE BOKSITA U NEKIM JUGOSLOVENSKIM LEŽIŠTIMA, CANIU, Titograd
Čičić S., Mojičević M., i Papeš J., 1987, O RADU NA DJELU GEOLOGIJA BiH, Geološki glasnik, Sarajevo
Dimitrijević D. 1967. LEŽIŠTA KAUSTOBIOLITA, «Kultura-Trebinje», Sarajevo
Dimitrijević M. 1978, GEOLOŠKO KARTIRANJE, BIGZ, BEOGRAD
ENVIRONMENTAL GEOSCIENCES 01/8/1
ENVIRONMENTAL GEOSCIENCES 02/9/1
 ENVIRONMENTAL GEOSCIENCES 02/9/3
G. A. 2005. ZBORNIK RADOVA RGGF, Ars grafika, Tuzla
Grupa A. 1979, ARHIV ZA RUDARSTVO I GEOLOGIJU, RGGF, Tuzla
Grupa autora, 1970, TEKTONIKA, Geološki zavod, Ljubljana
Grupa autora, 1975, ZBORNIK RADOVA, RGF Tuzla
Grupa autora, 1977, NAŠ KRŠ 3, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1978, NAŠ KRŠ 5, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1979, NAŠ KRŠ 6, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1979, NAŠ KRŠ 7, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1980, NAŠ KRŠ 8, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1980, NAŠ KRŠ 9, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1982, ZBORNIK RADOVA, RGF Tuzla
Grupa autora, 1983, NAŠ KRŠ 14-15, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1984, NAŠ KRŠ 16-17, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 1984, ZBORNIK RADOVA, RGF Tuzla
Grupa autora, 1987, GEOLOŠKI GLASNIK 31-32, NIŠRO «OSLOBOĐENJE», Sarajevo
Grupa autora, 1987, ZBORNIK RADOVA, RGF Tuzla
Grupa autora, 1988, NAŠ KRŠ 24-25, Oslobođenje, Sarajevo
Grupa autora, 2003, RUDARSKO-GEOLOŠKO GLASNIK, Mostar
Grupa autora, 2004. ZBORNIK RADOVA, RGGF Tuzla
Grupa autora, 2006, ZBORNIK RADOVA-KLADANJ 24-25.06.2004, Udruženje geologa, Sarajevo
Grupa autora, ENGINEERING GEOLOGICAL MAPS, UNESCO 1976.
Grupa autora, JUS Standardi. 1984.
Grupa autora, XXIX/I 2005. ZBORNIK RADOVA, RGGF Tuzla
Grupa autora, XXVII 2005. ZBORNIK RADOVA, RGGF Tuzla
Grupa autora, XXVIII 2005. ZBORNIK RADOVA, RGGF Tuzla
Herak M. 1984, GEOLOGIJA, Školska knjiga, Zagreb
Hrvatović H. 1999, GEOLOŠKI VODIČ KROZ BIH, Sarajevo
Imamović I. 1999, TEHNOLOGIJA IZRADE BUŠOTINA, COPYGRAF, Tuzla
Janjić M. 1985, INŽENJERSKA GEOLOGIJA SA OSNOVAMA GEOLOGIJE, Naučna knjiga, Beograd
Jović V. 1995, GEOHEMISKI RIJEČNIK, Savremena administracija, Beograd
Knežević-Đorđević V. i Đorđević P. 1976, OSNOVI PETROLOGIJE, OOUR «Branko Đonović», Beograd
Komatina M. 1995. HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  (I), «GRAFIKA»TITEL,Beograd
Komatina M. 1995. HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  (II), «GRAFIKA»TITEL,Beograd
Komatina M. 1995. HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  (III), «GRAFIKA»TITEL,Beograd
Komatina M. 1995. HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA  (IV), «GRAFIKA»TITEL,Beograd
Kranjac J., Kranjac O. 1985. GEOLOŠKI RIJEČNIK, Rudarski institut Beograd
Kubat S.I. 2001, METALOGENIJA, Tuzla
Kulenović E. i Čičić S. 1985. SEDIMENTACIJSKE KARAKTERISTIKE PROMINA NASLAGA HERCEGOVINE I KOMPARACIJA SA SLIČNIM NASLAGAMA FLIŠA. Geološki glasnik, Sarajevo
Kurtanović H. R., 1996, ISTRAŽIVANJE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA, Zavod za geologiju, Sarajevo
Lapine M., Vučetić N., Tutić D., 2001, KARTOGRAFIJA I AUTOCAD MAP, Zagreb
M.J.Selby 1993. HILLSLOPE MATERIALS AND PROCESSES, Oxford University Press – Oxfrord
Maksumović M. 2001. MEHANIKA TLA, Beograd
Mandžić E. 1997. MEHANIKA TLA I STIJENA, Tuzla
Mandžić E. INŽENJERSKA GEOLOGIJA, RGGF Tuzla
Miroljub P. 1981, PROSPEKCIJA, Beograd
Mitrović J. i Pavlović M. 1980. PALEOZOLOGIJA, «BAKAR-BOR», Beograd
Mitrović P. TEREN KAO SREDINA ZA GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Muftić M. i Behlilović S. 1968. BITUMINOZNE STIJENE HERCEGOVINE, Geološki glasnik, Sarajevo
Najdanović J. N., 1967, MEHANIKA TLA, Građevinska knjiga, Beograd
Nonveiller E. 1979, MEHANIKA TLA I TEMELJENJE GRAĐEVINA, Školska knjiga, Zagreb
Petković  K. 1947 OSNOVI OPŠTE GEOLOGIJE, Prosveta, Beograd
Petković K.1975, GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / PTROLOGIJA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1975. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / LEŽIŠA METALA I NEMETALA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1975. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / STRATIGRAFIJA I PALEOGEOGRAFIJA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1976, GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / HIDROGEOLOGIJA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1976. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / KAUSTOBIOLITI, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1977. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / GEOFIZIKA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1977. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / TEKTONIKA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1978. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / INŽENJERSKA GEOLOGIJA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković K.1978. GEOLOŠKA TERMINOLOGIJA I NOMENKLATURA / PALEOZOLOGIJA, «Bakar-Bor» , Beograd
Petković V. K. OSNOVI OPŠTE GEOLOGIJE-EGZODINAMIKA 2, Zavod za uđbenike, Beograd
Petrović J. 1968, OSNOVI SPELEOLOGIJE, Prosveta, Beograd
Redžepović R. i Ferhatbegović Z. 2001, KAKO ŽIVJETI NA KLIZIŠTU, Zavod za geologiju, Sarajevo
Ristić P. 1977. PETROGRAFIJA, Tuzla
Ristić P. i Kovačević R. 1983, SPECIJALNA MINEROLOGIJA, SNP, Novi Sad
Ristić P. i Pamić J.,1981, PETROGRAFIJA I PETROLOGIJA MAGMATSKIH STIJENA, SVJETLOST, Sarajevo
Sarač Dž. 1976. METODE PRORAČUNA STABILNOSTI KOSINA U MEHANICI TLA, Institut za geoteh. i fundirnje Sarajevo, Sarajevo
Savezni geološki zavod, 1984, UPUTSTVO ZA IZRADU OSNOVNE GEOLOŠKE KARTE SFRJ 1:100 000, Beograd
Sijerčić I. 2001. INŽENJERSKA GEOLOGIJA-UPOTREBA PROJEKCIJE LOPTE U GEOLOGIJI, RGGF Tuzla
Soklić I. 1952. PRILOG POZNAVANJA GORNJEPONTSKI UGLJONOSNIH NASLAGA BILOGORE, Geološki vjesnik, Zagreb
Soklić I. 1975. KENOZOIK U RADOVIMA F. KATZERA, Geološki glasnik, Sarajevo.
Soklić I. 1981. PRILOG POZNAVANJA SENONSKO-PALEOGENSKIH SJAJNIH ŠKRILJACA JUŽNOG OBODA PANONSKOG BAZENA, ANUBiH, Sarajevo
Soklić I. 1982.  STRATIGRAFIJA I STAROST SONONOSNIH NASLAGA GRADA TUZLE  ANUBiH, Sarajevo
Soklić I. 1983. STRTIGRAFIJA TERCIJARA BiH, ANUBiH, Sarajevo
Soklić I. 2001, FOSILNA FLORA I FAUNA BiH, ANUBiH, Sarajevo
Šarin A. 1978. UPUTE ZA IZRADU OSNOVNE HIDROGEOLOŠKE KARTE, Zagreb
Terzaghi K. i Peck B. P. 1951., MEHANIKA TLA (I  DEO), Građavinska knjiga, Beograd
Tomić G. V., 1991, HIDROGEOLOŠKO KARTIRANJE, Naučna knjiga, Beograd
Udruženje geologa BiH, 2004, ZBORNIK SAŽETAKA, Muška voda-Kladanj-BiH
Vrabac S., Pašić-Škripić D. i Ferhatbegović Z., 2005, GEOLOGIJA ZA GRAĐEVINARE, Ars grafika, Tuzla
0 0