Minerologija
GEOHEMIJSKA OBILJEŽJA OLIGOCENSKIH VULKANSKIH STIJENA OKOLINE MAGLAJA
Zehra SALKIĆ, RGGF Tuzla

Boško LUGOVIĆ, RGN Zagreb

Elvir BABAJIĆ, RGGF Tuzla


 SAŽETAK  

Postorogene vulkanske stijene različite tercijarne starosti veoma su rasprostranjene u Savsko-vardarskoj zoni Dinarida i u jugoistočnom dijelu Panonskog bazena. Južno od Savsko-vardarske zone, u Bosni i Hercegovini, tercijarne vulkanske stijene javljaju se u dvije geotektonski različite oblasti: (1) u sjeveroistočnoj Bosni, u širem području Srebrenice, i (2) u manjem obimu u centralnoj Bosni, u široj okolini Maglaja, Teslića i Nemile (Kolići). U centralnoj Bosni, brojna mala vulkanska i tijela subvulkanska tijela javljaju se unutar stijena ofiolitnog kompleksa i asociranih sedimentnih stijena Dinaridske ofiolitske zone.

Varijacije glavnih elemenata i elemenata u tragovima u stijenama okoline Maglaja ukazuju na visoko-kalijski kalcijsko-alkalijski karakter dacita. Sadržaj ukupnog FeO, TiO2, MgO, CaO, Sr, Th, U, Hf, Ta, V, La, Y i Yb opada, dok koncentracija K2O, Na2O, Rb, Ba i Cu raste s porastom sadržaja SiO2 kao indeksa frakcionacije. Varijacije u sastavu analiziranih vulkanskih stijena konzistentne su s frakcioniranjem fenokristala plagioklasa, sanidina, biotita  i hornblende. Svi analizirani daciti pokazuju obogaćenje LIL elementima u odnosu na HFS elemente i imaju istaknute negativne Ta-Nb, P i Ti anomalije i pozitivne U i Pb anomalije, što je karakteristično za magmatske stijene iz zona subdukcije, kolizije i postkolizijske ekstenzije.Krive relativne koncentracije REE pokazuju jako obogaćenje lakim REE u odnosu na teške REE sa (La/Yb)cn između 21,4 i 21,9. Sve stijene imaju malu negativnu Eu anomaliju (Eu/Eu*=0,86-0,89) što dokazuje da frakcioniranje plagioklasa nije igralo veoma značajnu ulogu u genezi dacita.  

Ključne riječi: geohemija, oligocenske vulkanske stijene, Maglaj     

SUMMARY

  Postorogenic volcanic rocks of different Tertiary ages are very common in the Sava-Vardar Zone of the Dinarides and in the southeastern part of adjoing Pannonian Basin. South of the Sava-Vardar Zone, in Bosnia and Herzegovina, Tertiary volcanic rocks occur within two geotectonically different areas: (1) in the northeastern Bosnia, the wider area of Srebrenica and, (2) to a lesser extent in central Bosna, the wider areas of Maglaj, Teslić and Nemila (Kolići). In central Bosnia, numerous small volcanic and subvolcanic bodies occur within ophiolite sequences and genetically related sedimentary formations of the Dinaride Ophiolite Zone. 

The major and trace element variations of the dacites indicate their high-K calc-alkaline character. Total FeO, TiO2, MgO, CaO, Sr, Th, U, Hf, Ta, V, La, Y and Yb decrease, wherease K2O, Na2O, Rb, Ba and Cu increase with increasing SiO2 as the index of fractionation. The compositional variations shown by the dacites from central Bosnia are consistent with fractionation of the observed phenocryst assemblages (plagioclase, sanidine, biotite and hornblende). The dacites show enrichment of the LILE over the HFSE and have a significant negative Ta-Nb, P and Ti anomalies, and positive U and Pb anomalies, which are characteristics of subduction-related volcanic rocks generated in (post) collisional zones.Chondrite-normalized REE patterns exibit enrichment on the LREE over the HREE with (La/Yb)cn ranging from 21.4 to 21.9. All analysed rocks have a small negative Eu anomalies (Eu/Eu*=0.86-0.89) which suggests that plagioklase fractionation played minor role in genesis of the dacites.  

Key words: geochemistry, Oligocene volcanic rocks, Maglaj
0 0