TEHNIČKA OBRADA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Cerberus d.o.o. Tuzla pored terenskih geoloških radova i izrade programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja nudi obradu podataka kao zasebnu cjelinu.

Obrada podataka podrazumijeva grafički prikaz rezultata istraživanja  prema prirodi istraživanja ili prema stepenu ostvarenih rezultata.

Prema prirodi istraživanja a u sklopu pojedinačnih segmenata i zahtjeva prikaza rezultata možemo ponuditi sljedeće usluge kao što su:

  • digitalizacija i obrada geoloških, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških karata
  • obrada rezultata probnih crpljenja bunara
  • izrada šmitovih dijagrama sa prikazom  mjerenja elementa zalijeganja slojeva, pukotina i rasjeda
  • izrada dijagrama terenskih mjerenja za različite potrebe.
  • obradu i izradu dokumentacije prema zahtjevima klijenata


 Posjedujemo softverske kapacitete za ponuđene usluge a već ostvreni kontakti za realizaciju i uspješna realizacija poslova sa inostranim kompanijama dodatno potvrđuju ove mogućnosti.

Digitalizacija i obrada geoloških, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških karata podrazumijeva poslove reizrade karata u formatima pogodnim za računarsku obradu i njihovo digitalno skladištenje.
Obrada rezultata probnih crpljenja predstavlja obradu podataka izvršenog probnog ili izvršenih probnih crpljenja i njihovu softversku grafoanalitičku obradu prilikom koje se dobivaju osnovni hidrogeološki parametri kao što su koeficijent filtracije i koeficijent transimibilnosti. Ova obrada prezentira i pomaže da razumijemo hidrogeološke odnose na pojedinim lokacijama i odredimo stvarni kapacitet bunara i zonu uticaja bunara koja se može prikazati na topografskim podlogama.
Izrada šmitovih dijagrama zalijeganja slojeva pukotina i rasjeda omogućava nam brojne analize kao i izdvajanje manjih zasebnih cjelina unutar kojih vladaju određene zakonomjernosti. Ova analiza zajedno sa parametrima sredine (uglom unutrašnjeg trenja), pružanjem diskontinuiteta i njihovom postojanošću može da identificira opasne diskontinuitete i njihovo pružanje u odnosu na antropogeno djelovanje. (rub kosine kamenoloma ili podzemnog iskopa).
Izrada dijagrama terenskih mjerenja za različite potrebe podrazumijeva grafički prikaz rezultata različitih terenskih mjerenja i njihov grafički prikaz. Ova mjerenja mogu biti za različite potrebe od distribucije hemijskog sastava pojedinačnih uzoraka, dijagrama kapacitet - sniženje, terenskih mjerenja čvrstoće do distribucije temperature po dubini kada se mjerenja vrše u bušotinama.
Obrada podataka i izrada dokumentacije prema zahtjevu klijenata obuhvata širok spektar obrade sirovih terenskih podataka i njihova prezentacija na kartama različitih namjena a prema zahtjevu klijenta. U konačnici ovo mogu biti kombinacije različitih geo-prostornih podataka na jedinstvenoj karti ili obrade starih podataka ili obrada OGK u skladu sa zahtjevom klijenta.
Za sve vrste upita slobodno nas kontaktirajte na mail: geologijabih@yahoo.com.
0 0