Zakoni i pravilnici

ZAKONI I PRAVILNICI  FBiH

Zakon o geološkim istraživanjma Bosne i Hercegovine («Službene list F BiH «, broj 9/10 ). Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list R BiH", br. 3/93 i 13/94).  

Pravilnik o vođenju zbirke isprava i katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja (“Službeni list R BiH”, broj 16/93 i 13/94).   

Uredba sa zakonskom snagom o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Službeni list SR BiH", br. 8/93);   

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke (“Službeni list R BiH”, broj 16/93 i 13/94); 

Pravilnik o sadržini programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja (“Službeni list R BiH”, broj 16/93 i 13/94) 

Zakon o rudarstvu («SL. list F BiH «, br. 26/10) 

Zakon o vodama, Sl. novine FBiH br. 18/98 (www.fmpuio.gov.ba)  

Zakon o zaštiti voda,  Sl. novine FBiH 33/03 (www.fmpuio.gov.ba)  

Zakon o zaštiti okoliša , Sl. novine FBiH 33/03.  (www.fmpuio.gov.ba)

Zakon o koncesijama  FBiH br. 40/02 (www.fmpuio.gov.ba)  

Pravilnik o vrstama, načinu i opsegu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka. Sl. novine FBiH br. 48/98, 36/00, 35/01; (www.fmpuio.gov.ba)     PREUZETI   ZAKONI I PRAVILNICI
  

Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Službeni list SFRJ", broj 53/77, 24/86 i 17/90). 

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pojedinih mineralnih sirovina i njihovoj evidenciji ("Službeni list SFRJ", broj 50/66) 

Pravilnik o razvrstavanju čvrstih mineralnih sirovina i vođenje evidencije o njima ("Službeni list SFRJ", broj 53/79) 

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i njihovoj evidenciji ("Službeni list SFRJ", broj 34/79) 

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji nafte, kondezata i prirodnih plinova te o vođenju njihove evidencije ("Službeni list SFRJ", broj 80/87)  

0 0