Petrologija
DIJABAZ-DOLERITNE STIJENE OKOLINE RIBNICE – GEOHEMIJSKI AFINITET I KLASIFIKACIJA
Elvir Babajić- RGGF Tuzla

Zehra Salkić- RGGF Tuzla

Senaid Salihović- RGGF Tuzla

Senaid Kovačević-2RMU Breza

-ZBORNIK RADOVA III KONGRESA GEOLOGA BiH

Ključne riječi: dijabaz/doleriti, geohemija, glavni oksidi, elementi u tragovima, TAS, CIPW, Harker, AFM.

Abstrakt

Dijabaz-doleritna masa Ribnice smještena je u sjevernom obodu Krivaja-Konjuh ofiolitnog kompleksa (KKOK) i predstavlja najveću koncetraciju ovih stijena o okviru Dinaridske ofiolitne zone (DOZ). Određivanje geohemijskog afiniteta i klasifikacija dijabaz-doleritnih stijena okoline Ribnice izvršena je na osnovu rezultata hemijskih analiza. Hemijske analize glavnih i nekih elemenata u tragovima urađene su AAS metodom. Korištenjem različitih geohemijskih dijagrama i različitih omjera (oksidi/oksidi; elementi/oksidi) dobijeni su podaci o geohemijskom karakteru ispitivanih stijena. Na TAS dijagramu stijene padaju u polje bazalta do bazalto-andezita; CIPW normativni mineralni sastav ukazuje da pretežu salski nad femskim mineralima kao i na znatnu zastupljenost albita. AFM dijagram pokazuje pripadnost kalcijsko-alkalijskoj seriji. Harkerovi dijagrami daju određene petrohemijske informacije i ukazuju da je kristalno frakcioniranje odigralo značajnu ulogu u genezi analiziranih stijena.
PETROGRAFSKO - PETROHEMIJSKE ODLIKE STIJENA NA PROFILU BRANA-MODRAC
Mr. Elvir Babajić, dipl.ing.geol., viši asistent RGGF Tuzla

Mr. Zehra Salkić, dipl.ing.geol. viši asistent RGGF u Tuzli

Dr. Snežana Mičević, dipl.ing. tehn., docent RGGF u Tuzli

Zbornik radova RGGF, br:28, JU Univerzitet u Tuzli, Tuzla 2005

REZIME

U radu su prezentirane petrografsko-petrohemijske odlike stijena u Modracu. Za obradu prikupljenih uzoraka korištene su klasične terenske i laboratorijske metode, softverska obrada (petrohemijske odlike) kao i karakteristični dijagrami vezani za petrologiju.

Ključne riječi : petrografija, petrohemija, softverska obrada, dijagrami.


SUMMARY

This work present petrographic-petrochemical characteristics of rocks profile near Modrac village. For sample analyse used classic method (fileds and laboratory), softvare calculation and characteristic diagrams for petrology.

Key words : petrography, petrochemistry, softvare calculation, digarams.
DEKOMPOZICIJA DIJABAZA NA KAMENOLOMU U RIBNICI
Mr. Elvir Babajić, dipl.ing.geol., viši asistent RGGF Tuzla

Dr. Senaid Salihović, dipl.ing.geol., vanredni prof. RGGF Tuzla

Mr. Zehra Salkić, dipl.ing.geol., viši asistent RGGF Tuzla   

Zbornik radova RGGF, br:28, JU  Univerzitet u Tuzli, Tuzla 2005   

 
REZIME

Rad tretira problematiku raspadanja dijabaza u vertikalnom profilu na kamenolomu u Ribnici. Na osnovu makroksopskih opažanja promjene u boji i strukturno-teksturnih odlika izvršeno je zoniranje profila. Analitičkim metodama (mineraloško-petrografske i rentgenografske metode) evidentirani su dekompozicioni procesi u dijabazima.

Ključne riječi : raspadanje stijena, promjena boje, struktura, tekstura, dekompozicija.  


SUMMARY

This work present weathering diabase rocks in vertical profile in Ribnica. Macroscopic exploration by changes in colour and sructural-texture characteristic accomplish zones in profile.  By analytical methods (mineralogical-petrographyc and X-ray methods) are evidented decomposition process in diabase rocks.

Key words : weathernig rocks, changes of colour, strucure, texture, decomposition. 
0 0